BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Úvod

Visuální programování je ve významných komerčních GIS produktech obsaženo dnes již běžně. Je realizováno pomocí takzvaných VPL komponent. V těchto VPL komponentách uživatel vytváří diagramy, které jsou analogií klasického textového programování. Jednotlivé části kódu jako funkce, operace, úlohy, vstup/výstup dat atd. jsou ve visuálním programování nahrazovány grafickými prvky a jejich propojení je zajišťováno pomocí linie. Výsledný diagram se většinou následně označuje jako dataflow diagram a slouží pro hromadné zpracování dat. S pomocí těchto dataflow diagramů je pak práce uživatele GIS produktu podstatně rychlejší a efektivnější.

Vzhledem k rozdílným vlastnostem a způsobům práce v jednotlivých VPL komponentách, je potřeba sestavit a srovnat jejich kvalitu z hlediska vlastního pracovního prostředí. Avšak je třeba pamatovat i na uživatele, kteří budou tyto VPL komponenty využívat. Pro tyto potřeby byly vytvořeny kognitivní dimenze, které vycházejí z obecné kognitivní psychologie. Kognitivní psychologie se zabývá studiem poznávacích procesů, paměťi, představivosti, pátrací činnosti, pozornosti atd. a jejich vznikem v lidském mozku.

Kognitivní dimenze jsou praktickou aplikací těchto procesů na zkoumání a srovnávání kvality VPL komponent. Možností jak tyto dimenze zpracovat a řešit je využití dotazníku kognitivních dimenzí. Tento dotazník byl sestaven předními světovými vědci v oblastech informatiky a psychologie.

Cílem vzniku této práce je aplikace tohoto dotazníku na visuální programování ve vybraných komerčních GIS produktech a vytvoření ukázkových dataflow diagramů ve srovnávaných GIS produktech. V práci je následně metoda kognitivních dimenzí porovnána s dalším dnes rozšířeným způsobem testování lidského mozku a vnímání, a sice metodou Eye –Tracking.

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci