Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému

Autor: Bc. Jan ProcházkaVedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Úvod

V současnosti existuje mnoho oblastí využití metody eye-tracking, jenž je založena na principu sledování pohybu lidských očí při vnímaní obrazu. V této práci je využito dat naměřených touto metodou při již dříve probíhajícím testování na Katedře geoinformatiky UP v Olomouci, které se u respondentů zabývalo rozdílnosti vnímání mezi 2D a 3D mapami. Hlavním cílem této práce je analýzou využívajících časových řad, vyhledat podobné segmenty v těchto datech, které by svědčily o podobném přístupu čtení předkládaných map respondenty.

K nalezení těchto segmentů je konkrétně použito algoritmů Voting Experts a Borcení časovou osou. Jako zvolená implementace těchto algoritmů je použit program vytvořený Ing. Tomášem Kocyanem z Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava, který tyto algoritmy vzájemně kombinuje. Jelikož tento program vyžaduje data v jednorozměrném formátu, je v práci představena metodika, která pomocí skriptů v programu MATLAB, dvourozměrná data z eye-tracking systému předzpracovává do požadované podoby a následně provede řezy, které vytvoří požadované segmenty.

Tyto segmenty jsou na závěr graficky vizualizovány a vzájemně mezi sebou porovnány.

© 2013 Jan Procházka, Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, honzaproch@centrum.cz