Cíle práce

Cílem magisterské práce je vytvoření webové aplikace pro on-line editaci, správu a publikaci informací Archívu map Českého svazu orientačních sportů (ČSOS). Aplikace bude obsahovat nástroje pro pořízení a aktualizaci popisné i prostorové části databáze (popisné informace o mapách pro orientační sporty včetně obrysů map a jejich rastrových náhledů). Dalšími cíli je úprava struktury současné DB, úprava datového modelu, migrace stávající databáze do nového datového modelu a na závěr vizualizace a publikace evidovaných tématických údajů nad dostupnými mapovými podklady technologiemi mapového serveru.

Obsažená data bude možno vkládat, editovat a exportovat do požadovaných formátů. Dostupná funkcionalita bude škálována na základě definovaných rolí. Vytvořená aplikace bude naplněna ostrými daty a GUI bude vícejazyčné. Při realizaci bude autor respektovat pravidla pro tvorbu webových aplikací a výsledný produkt bude založen na nekomerčních řešeních. V teoretické části se autor zaměří na rozbor pojmů Google Maps API, Google Fusion Tables a mikroformáty, okrajově pak budou rozebrány pojmy OpenLayers a (Geo)JSON.