Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit webovou aplikaci umožňující online editaci a vizualizaci dat Archívu map Českého svazu orientačních sportů. Předpokladem bylo vytvoření aplikace pomocí nekomerčních technologií, která plně nahradí aplikaci původní a doplní chybějící funkčnost.

Výsledná aplikace dostupná z URL adresy: http://csos.tmapserver.cz je postavena na technologiích společnosti Google. Jako úložiště dat slouží databáze Google Fusion Tables a na vykreslování geografických dat bylo použito Google Maps JavaScript API v3. Editace geografických dat se provádí s pomocí knihovny Google Drawing Library. Tyto technologie byly vybrány pro svoji inovativnost, jednoduchost, rychlost a finanční nenáročnost implementace.

Aplikace umožňuje uživatelům pokročilejší vyhledávání pomocí textových i prostorových atributů. Výsledek je pak možné zobrazit v mapě či tabulce nebo dokonce stáhnout v jednom z dostupných formátů, kterými jsou CSV, XLS nebo KML. Tato data je pak možné zobrazit například v Google Earth. Byla provedena kompletní lokalizace do anglického jazyka a tak je aplikace dobře použitelná i pro anglicky gramotné uživatele.

V administrátorské části jsou dostupné funkce na vložení a úpravu map a autorů. V rámci rozsahu práce byl implementován pouze dvouúrovňový systém práv - uživatel bez přihlášení a administrátor. Nebyla implementována evidence map a ani čtyřúrovňový systém uživatelů včetně schvalovacích procesů a front popsaných v přílohách šest až deset této práce. Tyto části nebyly implementovány, protože jsou časově velice náročné a již nad rámec této práce. Další možnosti budoucího rozvoje aplikace jsou nastíněny v diskuzi.

První ohlasy zkušených uživatelů dokazují, že tato práce, především vyvořená webová aplikace, je výrazným posunem vpřed oproti stávajícímu řešení. Autor doufá, že i pro ostatní uživatele z řad nadšenců orientačních sportů či široké veřejnosti bude tato aplikace přínosná a umožní jim zajímavý pohled do dat Archívu map ČSOS.

V teoretické části autor rozebírá přibližně desítku aplikací z různých části světa (Česká republika, Izrael, Finsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko), zobrazujících mapy pro orientační sporty a provádí jejich vzájemné srovnání v tabulce. Do srovnání byl přidán i celosvětový informační portál WorldOfO.com.

V práci je také porovnáno několik různých technologií pro editaci a vizualizaci dat v prostředí webové aplikace. Autor krátce rozebírá technologie OpenLayers, PostgreSQL, PostGIS, ArcGIS API for FLEX, ArcGIS API for Silverlight, ArcGIS API for JavaScript, ArcSDE, Google Maps API a Google Fusion Tables. Autor zmiňuje výhody a nevýhody každé z nich a uvádí důvody vedoucí k volbě Google technologií pro vlastní řešení.

V rešeršní části autor rozebírá pojmy Microformats, OpenLayers, Geo(JSON), Google Maps API a Google Fusion Tables.