O projektu

Tento projekt řeší dvě výzkumné potřeby:

  1. potřebu urychlit, usnadnit a propojit plošné získávání nářečního materiálu při zrychlujícím se tempu zániku nářečí,
  2. potřebu výrazně usnadnit orientaci a navigaci v mnoharozměrných gramatických datech, a to způsobem, který nemůže zajistit žádná knižní publikace (co do jednoduchosti vyhledání, přesnosti, objemu dat, konfigurovatelnosti a filtrování).

Ad 1: Potřeba urychlit a usnadnit práci a zvýšit míru kooperace na zachování kvapně mizejících nářečí českého jazyka je obzvlášť naléhavá proto, že nemizí výrazně jen prvky nářečí, které podléhají snadno změnám (např. slovní zásoba), ale i relativně stabilní jevy, které nářečí dlouhodobě konstituovaly, totiž jevy v širším smyslu gramatické. Tyto jevy, ustavující se mnohdy déle než půl tisíciletí, dnes zanikají bez náhrady, a to nejen vlivem zintenzivňující se vnitřní migrace, ale především dopadem nových informačních a mediálních technologií na společnost. Přitom výzkum nářečí ani zdaleka není možné považovat za ukončený, poněvadž prozkoumat řádově tisíce gramatických jevů v řádově tisících lokalit je vysoce nad možnosti  jakéhokoli klasického dialektologického týmu (při desítkách pracovníků by to trvalo řádově stovky let). Výzkumy stále přinášejí nové pozoruhodné poznatky, a to i na místech, kde se už nesetkáme s nářečím jako systémovým útvarem, ale pouze s jeho nesystémovými relikty u starších generací.

Je zapotřebí reagovat na zrychlující se tempo zániku nářečních jevů a právě informační a mediální technologie, které jsou pro stav nářečí nejvíc zničující, využít k jejich záchraně. Nejen pro účel sdílení a spojování znalostí výzkumníků, ale pro  redistribuci zjištěných poznatků těm, od nichž jsou (mnohdy zlomkovitě) získávány, k posilování jejich vědomí regionální identity a unikátnosti mnohasetletého dědictví, jehož jsou (leckdy nevědomými) nositeli.

Ad 2: Podat soubornou gramatiku všech nářečí určitého jazyka je nesmírně obtížné, poněvadž je mnoharozměrná. Je vlastně třeba klasickou gramatiku obohatit v každém jejím bodě o další dva rozměry (vyjádřitelné např. mapou) nebo – z jiného pohledu – vytvořit dvourozměrný systém řady gramatických systémů. Už jen srovnat dva podobné gramatické systémy ve všech podstatných rovinách je nadmíru obtížné, u stovek nebo tisíců takových systémů spojených prostorovými vztahy se to zdá být nemožné. V takto multidimenzionální struktuře každá zvolená rovina výkladu štěpí všechny ostatní, každá každou rozděluje. Žádná nářeční příručka ani soubor dialektologických map vytvořené běžnými postupy nedokážou při vší důkladnosti tuto mnoharozměrnost postihnout a v řadě oblastí zákonitě trpí roztříštěností a mezerovitostí.

 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je dokumentace a mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Tyto interaktivní nástroje nejenže umožní intuitivním a zcela inovativním způsobem zpřístupnit výsledky dialektologických výzkumů ÚJČ AV ČR, ale všem dialektologům také urychlí a usnadní naléhavý úkol zdokumentovat kvapně mizející jazykové dědictví našich nářečí v závěrečné fázi jejich existence.

Očekávané výstupy

Projekt vytvoří dva univerzální otevřené nástroje:

  • software pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat (generující prostorovou databázi),
  • software pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů (generující syntetickou mapu po připojení k webovému nářečnímu geoportálu)

a jejich prostřednictvím zpracuje gramatická nářeční data, jejichž prezentaci zajistí:

  • webový nářeční geoportál, kde bude sestaveno 275 dialektologických map s pokročilou vyhledávací a komparační funkcionalitou,
  • databáze elektronických dokumentů, přístupná z bodových značek těchto map, zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů (třetina je veřejnosti zatím zcela nedostupná),
  • databáze gramatických dat a jejich interpolací (algoritmicky rekonstruovaných dat v bodech, kde výzkum neproběhl, na základě výzkumů blízkých). Výzkumníkům bude databáze otevřena pro rozšiřování a bude se stále zpřesňovat. Uživateli nabídne výběr libovolné datové sestavy dle zkoumaného problému.

Nástrojový komplex, který projekt vytvoří, revolučním způsobem zjednoduší práci s mnoharozměrnými nářečními gramatickými daty a umožní spolupráci dialektologů na záchraně a zachování jazykového dědictví pro příští generace.

V rámci projektu také vzniknou:

  • 4 mapy ve formátu A1 zachycující vybrané mizející nářeční jevy,
  • multimediální výstava a řada publikací a konferenčních vystoupení propagující projekt doma i ve světě

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz