Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury

bakalářská práce

Autor: Oldřich BITTNER
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph.D.

Úvod

Dopravní dostupnosti nebo-li akcesibilitě je v dnešní době věnována velká pozornost a od počátku druhé poloviny 20. století začalo vznikat mnoho odborných článků, publikací nebo diplomových prací zabývajících se touto tematikou. Dobrá dostupnost je klíčová pro rozvoj měst, regionů i celých států, kvalitu života nebo vývoj ekonomiky. Díky rozvoji vědy lze využít nové moderní a rychlejší dopravní prostředky a technologie, dostupnost je dále zlepšována díky novým spojením, komunikacím a dopravním infrastrukturám. Dostupnost lze rozdělit podle několika kritérií a existuje také velké množství způsobů, nástrojů, výpočtů a typů, jak ji lze vyhodnocovat. Ovšem využitelnost těchto způsobů hodnocení dostupnosti se odvíjí od charakteru zkoumané oblasti, proto nelze využít stejný způsob, který byl aplikovaný například v hustě zalidněných oblastech Číny na území České republiky. Dostupnost v kombinaci s veřejnou infrastrukturou je důležitá pro dnešní chod společnosti, protože její zařízení jsou lidmi využívána každý den. Proto tento problém musí být efektivně řešen v rámci územních plánů pořizovateli a projektanty. Pro vyhodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury v České republice neexistovaly jednotné a relevantní standardy, kterými by se mohly právě řídit územní plánovači, pořizovatelé a projektanti územně plánovacích nebo analytických podkladů v analýzách území. Proto byla vytvořena metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol. 2016; Maier a kol. 2020), která by měla tomuto sjednocení napomoci. Právě implementací metodiky na území ORP Olomouc nebo města Olomouce se tato bakalářská práce zabývá.

Cíle práce

 • Implementace metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (odkaz)
  • ČVUT, Fakulta architektury, 2016, revize 2020
  • Grant Technologické agentury ČR, program Beta
  • Sjednocení standardů dostupnosti pro zařízení veřejné infrastruktury
  • Pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  • Sjednocení standardů dostupnosti pro zařízení veřejné infrastruktury
  • Vhodné podmínky pro zajištění dostupnosti veřejných infrastruktur v rámci územního plánování
  • Zefektivnit plánovaní veřejných infrastruktur s ohledem na charakter sídla a území
  • Tři druhy dostupnosti: časová, fyzická a sídelně strukturální
 • Spolupráce s Magistrátem města Olomouce
 • Studované území: ORP Olomouc, Olomouc
 • Zjištění současného stavu naplnění standardů dostupnosti
ORP Olomouc

Olomouc (růžová), ostatní obce ORP Olomouc (oranžová)

Metody a postup

Základní použitou metodou pro výpočet dostupnosti byla síťová analýza, kterou lze charakterizovat jako analytickou operaci prováděnou nad vektorovými nebo rastrovými liniovými vrstvami tvořící síť. Síť lze obecně nazvat jako graf složený z vrcholů (uzlů) a hran (linie propojující uzly), kde jsou hrany a uzly ohodnoceny. Hodnota udává impedanci nebo-li náročnost, jakou se lze po síti pohybovat, hodnotou může být například v dopravě čas potřebný pro překonání dané linie, délka jednotlivých linií nebo i směr provozu. Uzly v dopravní síti znázorňují křižovatky a lze v nich definovat například možnosti odbočení nebo otáčení.

Na základě výpočtů síťových analýz je umožněno hledání optimálního spojení nebo trasy, alokace nebo lokace zařízení a zdrojů, modelování zatížení sítě nebo, v případě této bakalářské práce, analyzovat dostupnost. Pro správnou funkčnost síťových analýz se musí linie protínat ve svých koncových bodech, nesmí se křížit právě mimo tyto body a musí být jednoznačně určen směr pohybu nebo proudění, pokud jsou splněny tyto podmínky, tak je síť topologicky čistá.

U výpočtu časové a fyzické dostupnosti byl v programu ArcGIS Pro použit druh síťové analýzy Service Area, kterým byla vytvořena zóna dostupnosti podle hodnoty daného standardu. Pro vyhodnocení sídelně strukturální dostupnosti byla zkoumána pouze přítomnost zařízení veřejné infrastruktury v obci.

Postup

Postup práce

Výsledky

Standardy dostupnosti byli aplikovány k 22 typům veřejné infrastruktury, celkem bylo aplikováno 34 standardů, tři standardy určené pro zařízení ambulantní zdravotní péče skupiny 1 byly aplikovány pětkrát (ke každému typu zařízení). Síťová analýza byla počítána ve 25 standardech dostupnosti, z toho bylo 15 standardů fyzické pěší dostupnosti, jeden standard časové pěší dostupnosti, čtyři standardy časové dostupnosti individuální automobilovou dojížďkou a pět standardů dostupnosti VHD. Pouze ve dvou aplikovaných standardech dostupnosti byla počítána fyzická dostupnost vzdušnou vzdáleností. Sídelně strukturální dostupnost byla použita v sedmi standardech dostupnosti a byla vyhodnocena v 11 případech.

Výstupy

 • 31 mapových výstupů ve formátu PDF (ke stažení)
  • 2 mapy znázorňující zařazení obcí a ZSJ podle typů území
  • 7 map s výsledky sídelně strukturální dostupnosti
  • 2 mapy s výsledky časové dostupnosti na území ORP Olomouc
  • 12 map s výsledky fyzické dostupnosti na území ORP Olomouc
  • 7 map s výsledky fyzické dostupnosti na území Olomouce
  • 1 mapa syntézy dostupností
 • Geodatabáze vstupních a výstupních dat
 • MapPackage a Project Package s nastavenou symbologií
 • Webová mapová aplikace (odkaz)
 • Poster (ke stažení)
 • Text práce (ke stažení)
Next

Závěr

Cíl práce implementovat metodiku Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury byl splněn na území ORP Olomouc nebo v Olomouci s ohledem na získaná data. Práce byla během své tvorby neustále konzultována se zaměstnanci MMOL, díky čemuž byla například zmenšena míra subjektivity při rozdělení obcí podle typů území, kterými je možné ovlivnit dosažená zjištění a výsledky.

Při sběru dat muselo být použito několik různých zdrojů, což se odrazilo na jejich aktuálnosti nebo formě, naopak další data nebyla k dispozici z důvodů jejich neexistence nebo dostupnosti, což byla jedna z příčin, proč byly aplikovány pouze některé standardy dostupnosti z metodiky. S tímto problémem se budou potkávat i další pracoviště, ve kterých bude metodika pro vyhodnocení dostupnosti použita. Data je možné vytvořit například formou pasportu.

K vyhodnocení standardů fyzické nebo časové dostupnosti byly použity síťové analýzy, díky kterým bylo dosaženo přesných výsledků. Ovšem mnozí projektanti nebo pořizovatelé územně plánovacích podkladů nemusí disponovat softwarem umožňující provedení síťových analýz, v tomto případě je dobré využít volně dostupné způsoby navržené metodikou.

V metodice jsou obsaženy standardy z různých zdrojů, některé jsou závazné, což znamená, že jsou dány zákonem nebo vyhláškami. Tyto standardy byly splněny ve větším počtu procent adresních bodů než standardy nezávazné. Výsledky standardů dostupnosti individuální automobilovou dopravou a veřejnou hromadnou dopravou ukázaly jejich splněnost na celém území ORP Olomouc, i když je nutné zdůraznit, že při analýzách standardů dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou nebyly brány v ohled jízdní řády a trasy jednotlivých spojů. V textu práce byly popsány nalezené problémové oblasti, jejichž řešení by bylo předmětem dalšího vyhodnocení a analýz o nutnosti umístit další zařízení veřejné infrastruktury v problémové oblasti.

Obecně byly standardy dostupnosti podle očekávání vždy splněny ve velké míře na území města Olomouce, které je významných spádovým centrem i pro další obce ležící mimo ORP Olomouc. Zařízení veřejné infrastruktury v Olomouci právě často nahrazují chybějící zařízení v okolních obcích.

Implementovaná metodika je bezpochyby prvním krokem ke sjednocení jednotných standardů dostupnosti, ovšem tyto standardy je nutné neustále aktualizovat a revidovat. Kromě standardů je ovšem důležité při tvorbě územní plánů brát na vědomí i další faktory, které mají vliv na umisťování veřejných infrastruktur.

Next

Summary

The bachelor thesis is focused on the implementation of the methodology Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier et al., 2016; Maier et al., 2020), which was developed to unify standards for evaluating the accessibility of public infrastructures in the practice of spatial planning.

The work is divided into two parts. The first part is based on the study of thesis, work papers, articles and methodology. In the second part is decribed the application of the methodology in th city of Olomouc or the ORP Olomouc. The creation took place in cooperation with the City hall of Olomouc, where on the basis of consultations were selected the types of facilities, to which the accessibility standards form the methodology were applied. The Service Area Network Analysis method was used to calculate physical or time accessibility standards, which created accessibility zones. In the case of settlement structural accessibility was evalated the presence of public infrastructure facilities in the municipality selected according to the applied accessibility standard.

The results of the standards applied in the studied area are different, the standards set by law are more respected. The found problem areas were described in the text part of the work.

The results were visualized in the form of maps and a web map application. All outputs will be used for the creation of territorial analytical documents at the City hall of Olomouc.