Úvod

Bakalářská práce, ke které byly vytvořeny tyto webové stránky se zabývá hodnocením kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Olomouci pomocí prostorových a neprostorových analýz. Práce vychází především z dat vzniklých v rámci mapování KKP roku 2017. Pomocí statistických a geoinformatických metod je zhodnocen současný stav lokalizace KKP v Olomouci, kvantitativně a kvalitativně vysvětlen prostorový vzor lokalit KKP, jejich vzájemná podmíněnost i souvislost s ostatními relevantními fakty založenými na socioekonomických a demografických datech.

Záměrem práce je upozornit na trend kulturních a kreativních průmyslů a zvýšit zájem Statutárního města Olomouce i široké veřejnosti o toto téma. Vymezení částí města v Olomouci, které mají potenciál pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů může být přínosem k porozumění potřeb KKP. Práce tímto poukazuje na prostorové rozmístění jednotlivých odvětví a rozdílnost potřeb individuálních aktérů KKP. Výsledky této práce mohou sloužit k zefektivnění podpory aktivit KKP, rozvoji spolupráce subjektů KKP, a především pro strategické plánování rozvoje města.

Evropa je kulturní oblastí a je potřeba věnovat pozornost přínosu kultury k sociálnímu a ekonomickému rozvoji (Žáková a kol, 2015).

Kreativní Evropa

V rámci Evropské unie vznikl projekt s názvem Kreativní Evropa, který napomáhá rozvoji KKP především pomocí fondů a programů pro podporu vzdělávání, podnikání nebo vědy. Projekt dále podporuje mezinárodní spolupráci v předávání informací a strategií. Snaží se o uznání vlivu a přínosu kultury pro růst ekonomiky.

Kreativní Česko

V České republice bylo v roce 2011 zahájeno Mapování kulturních a kreativních průmyslů ČR, jehož cílem bylo získání informací o stavu KKP. Ostrava, Brno a Zlín byly prvními městy v České republice, kde mapování KKP proběhlo.

Kreativní Olomouc

V současné době se na mapování KKP v Olomouci podílí Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v Olomouci. Tým doplnili zástupci kreativních odvětví. Mapování KKP na Olomoucku tvoří ucelený přehled o subjektech KKP v okrese Olomouc. Cílem bylo zachytit klíčové charakteristiky odvětví a popsat jejich problémy a potřeby.

Tato bakalářská práce je součástí řešení projektu TAČR reg. č.: TL02000403 „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“ na Katedře geoinformatiky UP Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc.

Za pojmem kulturní a kreativní průmysly (KKP) jsou ukryta veškerá odvětví, která se opírají o lidskou kreativitu, talent a tvořivost. KKP jsou součástí uceleného systému, jelikož se nacházejí na rozhraní sociologie, psychologie, historie, ekonomiky, politiky a urbanismu, podnikání, technologií a umění.

Mezi kulturní a kreativní průmysly se řadí scénická umění, výtvarné umění, televize a rozhlas, film a video, kulturní a umělecké vzdělávání, kulturní dědictví, hudba, literatura, knihy a tisk, vývoj softwaru, architektura, oděvnictví a módní design, design a reklama (Palaščák, 2017). Jednotlivá odvětví se vzájemně doplňují a prolínají. Tím přispívají vyváženosti KKP.

Ilustrace: Radim Měsíc, Oddělení komunikace UP

Lidé, kteří se v KKP realizují, jsou obtížně nahraditelní. Nemůže za ně práci udělat kamarád ani robot. Žáková a kol. (2015) dokonce tvrdí, že v současnosti společnost přestává být závislá na zdrojích a zpracování surovin a zaměřuje se spíše na znalosti, inovace a kreativitu zapříčiněné lidskou představivostí. Kulturní a kreativní průmysly jsou součástí každodenního života. Jejich význam narůstá s rozvojem zábavního průmyslu a cestovního ruchu. Potenciál kulturních aktivit pro rozvoj města je patrný především v jejich dopadu na kvalitu života obyvatel, vytváření občanské společnosti a propagaci města, které jsou atraktivní pro turisty i obyvatele. KKP jsou také důležitou složkou zaměstnanosti a mají značný vliv na ekonomiku České republiky, jelikož se podílí přibližně 4 % na ročním HDP (Kreativní Česko, 2020).

Mapování KKP umožňuje zjištění jejich aktuálního stav, struktury a dynamiky. Mapování je chápáno jako analýza jevů, jejímž výsledkem je ucelený pohled na KKP a jejich podílu na ekonomice oblasti. Tyto poznatky přispívají ekonomickému a sociálnímu rozvoji oblasti a také k pochopení a naplňování potřeb jednotlivých odvětví KKP. Efektivní a kvalitní kulturní infrastruktura je základním předpokladem rozvoje kultury a usnadňuje spolupráci subjektů KKP.