obrazek

ÚvodPráce se zabývá aplikací geoinformatických přístupů při výzkumu diverzity planých předchůdců bobovitých rostlin, konkrétně cizrny, čočky a hrachu v oblasti Úrodného půlměsíce. Hlavním cílem práce je zjištění vlivu environmentálních charakteristik na výskyt planých předchůdců cizrny, čočky a hrachu. Teoretická část práce obsahuje popis environmentálních charakteristik oblasti Úrodného půlměsíce a Turecka, popis zkoumaných rostlin a datových sad použitých v práci, popis platformy Google Earth Engine, ze které byla získána velká část použitých dat, a nakonec je zde obsažen také současný stav řešené problematiky.
V praktické části práce jsou využity dva typy dat. Prvním typem jsou data o výskytu zkoumaných rostlin. Tato data byla získána ze světových genobank a dále terénním sběrem pracovníky Katedry botaniky UP, který probíhal v letech 2013–2015 v jihovýchodní části Turecka. Tato data nejprve prošla selekcí, během které byly některé záznamy odstraněny. Druhým typem použitých dat jsou globální sady environmentálních dat, mezi které patří WorldClim, SRTM30 a několik datových sad získaných prostřednictvím platformy Google Earth Engine. Jedním z výstupů práce jsou vytvořené vzorové skripty, které slouží k získání dat z této platformy pro účely studií s podobným zaměřením.
Ze získaných datových sad byly pro každý druh rostlin vybrány environmentální faktory, které nepodléhají vzájemné korelaci a zároveň mají v daných datech největší zastoupení. Na základě těchto vybraných faktorů byly následně vytvořeny shluky rostlin, které byly popsány na základě geografického rozmístění a také jejich ovlivnění environmentálními faktory. U dat čočky bylo navíc možné tyto shluky porovnat s výsledky genotypování. Práce obsahuje také zjištění vlivu přesnosti bodových dat rostlin na základě environmentálních datových sad různé kvality.