Úvod

Již od roku 1997 začal současný správce Archívu map Českého svazu orientačních sportů Zdeněk Lenhart vytvářet digitální podobu tohoto archívu ukládáním dat do databáze Microsoft Access pouze v textovém tvaru, zatímco geografickou část dat zadával a ukládal pomocí programu OCAD. Ve většině případů se jednalo pouze o prostý přepis tiráže mapy. Již od vzniku této databáze byly snahy tato data veřejně prezentovat. Z počátku se jednalo spíše o webové aplikace v podobě textových vyhledávačů, později doplněné o grafické rozhraní.

Velkou revoluci v této problematice udělal již v roce 2004 Lukáš Svoboda svou bakalářskou prací s názvem Mapový server orientačního běhu. Jeho úprava databázové struktury přinesla do vkládání záznamů do databáze více systematičnosti, i přestože formát Microsoft Database zůstal stejný. Webová aplikace, která byla hlavní součástí této práce, posunula úroveň vizualizace dat Archívu map na internetu na mnohem vyšší úroveň než tomu bylo kdy předtím. Vyjma tabulkových dat jsou pomocí mapového serveru zobrazována i data geografická pomocí technologií Minnesota Mapserver a databázová vrstva T-WIST. Následoval zdlouhavý proces skenování všech map a přidání jejich rastrových náhledů do aplikace. Tím se v roce 2006 aplikace dostala do podoby, v jaké ji známe dnes.

Každoroční aktualizace představuje několik desítek až stovek hodin, které správce Archívu Zdeněk Lenhart stráví při zadávání záznamů do databáze. Poté bylo třeba strávit dalších několik desítek hodin převedením dat do podoby zobrazitelné technologiemi mapového serveru. Již v průběhu roku 2007, díky každoroční časově velmi náročné aktualizaci dat, vznikla myšlenka naplňovat data o mapách a autorech přímo v prostředí webové aplikace. Tím by se výrazně snížila prodleva mezi vytvořením záznamu v databázi a jeho veřejným publikováním. Díky vysoké časové náročnosti by současný správce Archívu určitě uvítal rozdělení každoroční práce s aktualizací mezi několik jedinců, což při současném způsobu zadávání záznamů do databáze nebylo téměř možné. Několik let pak tento nápad byl pouze na papíru. Nenašli se totiž dobrovolníci ochotní ve svém volném čase takovouto aplikaci vytvořit.

Rok od roku se potřeba vytvoření takovéto aplikace zvyšovala a tak na počátku roku 2010 po domluvě s vedoucím této práce a společností T-MAPY vzniklo zadání této magisterské práce. V roce 2010 to bylo již 6 let od spuštění původní aplikace a ta již byla zastaralá, jak z hlediska technologického, tak z hlediska uživatelského. Dnešní technologie umožňují vytvořit již výrazně lepší uživatelské prostředí, než je to stávající. Proto bylo vhodnější vytvořit aplikaci úplně novou založenou na jiných technologiích než jsou ty původní.