Postup práce

V samém úvodu práce jsou podrobně rozepsány všechny druhy očních pohybů. Tyto pohyby jsou součástí každého testování, proto je nezbytné jim porozumět. Následně byly podrobeny studiu jednotlivé fixační algoritmy. Jsou zde zmíněny jejich principy, základní popis, případně vzorec výpočtu. Po jejich nastudování proběhlo vlastní testování. Testovány byly dvě osoby pomocí čtyř map. V průběhu zpracování dat bylo nutno překonat problémy s odlišnými souřadcnicovými systémy. Tato problematika je podrobněji rozvedena v samostatné kapitole a v diskuzi. Pro zjednodušení celého konverzního procesu byly vytvořeny dva programy. V každé fázi praktické části je velmi důležité dodržet strukturu a formát souborů. Výsledkem práce je 40 mapových výstupů s aplikovanými shluky. Součástí práce jsou tabulky znázorňující počty vytvořených shluků. V závěrečné části práce jsou jednotlivé algoritmy zhodnoceny a doporučeny pro odlišné typy geografických úloh. Rovněž je jmenován algoritmus, který se v rámci testování jevil nejvhodněji.