Eye-tracking

Úvod

Barva provází člověka od počátku jeho existence. Je důležitým faktorem v celé řadě lidských činností a hlavně jedním z nejdůležitějších vyjadřovacích prostředků mapy. Je součástí všech jejich prvků a plní informační i estetickou funkci. Správná volba barev zabezpečuje rychlou orientaci čtenáře a správný výklad informací, které má mapa uživatelům podat.

Pro výzkum uživatelské percepce, hodnocení a efektivnosti kartografických děl existuje řada přístupů. Mezi doposud málo využívané patří technologie eye-tracking, která je založena na principu sledování pohybu lidských očí při vnímání map a sledování časové dimenze práce s mapou (např. ze jakou dobu uživatel najde dané místo v mapě). Tím nám umožňuje nejen zhodnotit kvalitu, ale také odhalit případné nedostatky mapového díla a využít je při tvorbě nových kartografických děl tak, aby splňovaly požadavky uživatele.

Výsledky testů by měly poodhalit vliv mezi barevnou vzdáleností a velikostí fontu na čitelnost a také vliv barevné vzdálenosti na typu kartografické vizualizace k čitelnosti mapového díla. Dále na základě výsledků analýzy pohybu očí je možné získat strategii čtení map, jak často uživatel využívá legendu, které barvy jsou uživatelům lépe čitelné a rozeznatelné, nebo také jakým způsobem získává uživatel informace z mapy.