Eye-tracking

Výsledky

Hlavním výsledkem bakalářské práce je zhodnotit vliv použitých barev a barevných kombinací na čitelnost informací na digitálních mapách, textová část a její přílohy a www stránky o bakalářské práci.

V praktické části byla testována čitelnost barev na digitálních mapách pomocí přístroje eye-tracking, na kterém bylo spuštěno celkem 42 otázek. Výsledky jsou založeny na odpovědích 50 respondentů jak z řad studentů geoinformatiky, tak i laické veřejnosti.

Analýzou získaných výsledků první případové studie bylo zjištěno, že tón barvy má vliv na čas do zodpovězení otázky a na počet fixací u obou testovaných skupin respondentů. Statistickými výpočty bylo zjištěno, že u kartografů má barevná vzdálenost statisticky významný vliv na čas potřebný k odpovědi. Naopak velikost fontu se ukázala jako statisticky nevýznamná. Oproti tomu u nekartografů se prokázalo, že barevná vzdálenost ani velikost fontu nemá vliv na čas potřebný k odpovědi. Dále byl zjišťován vliv na celkový počet fixací, který se ukázal u obou skupin jako statisticky nevýznamný, takže na barevné vzdálenosti ani na velikosti fontu nezáleží.

Z výsledků druhé případové studie vyplynulo, že hranice mezi čitelnými a nečitelnými barevnými vzdálenostmi je v rozmezí 15% - 20%. V tomto rozmezí byla největší pravděpodobnost úspěchu. Dále bylo zjištěno, že barevná vzdálenost a typ kartografické vizualizace má u obou skupin respondentů statisticky významný vliv na čas potřebný k odpovědi a na počet fixací. Byly sledovány také odpovědi, při nichž se ukázalo, že jejich správnost ovlivňuje barevná vzdálenost.

Při porovnání testovaných kartografů s ostatními lze konstatovat, že ve všech případech měli kartografové větší počet správných odpovědí než ostatní. A také byl potvrzen předpoklad, že nekartografům, neboli laické veřejnosti trvalo o něco déle nalezení správných odpovědí a také měli větší počet fixací.

Textová část obsahuje rešerše zaměřené na podobnou problematiku, jako je zadané téma bakalářské práce (hodnocení vlivu barev na čitelnost digitálních map) a část, která se věnuje technologii eye-tracking, jež do oblasti výzkumu přinesla řadu nových poznatků.