Eye-tracking

Cíle práce

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv použitých barev a barevných kombinací na čitelnost informací na digitálních mapách. Po nastudování potřebné literatury zabývající se problematikou čitelnosti map z hlediska použitých barev, kartografických vyjadřovacích metod a parametrů grafických prvků v mapě, bude proveden výběr vhodných barevných kombinací pro tvorbu map.

Praktickým výstupem práce bude testování, které se snaží zjistit, zda jsou předkládané ukázky vlivu použití barev na čitelnost map respondenty správně interpretovány a zda jsou schopni z nich získat požadované informace. Samotné testování bude prováděno na přístroji eye-tracking, kde se respondentům spustí vyhotovený test. Tento test se bude zaměřovat jak na kartografy (studenti 1.-5. ročníku oboru geoinformatika), tak i na studenty oborů s kartografií nesouvisejících. Výsledy získané testováním budou dále vyhodnoceny pomocí statistických metod a opatřeny komentářem. Na základě výsledků pak budou vysloveny závěry o vnímání barevných kombinací různými skupinami respondentů.