Výsledky

Diplomová práce se zabývá eye-tracking testováním vizuálních programovacích jazyků. Práce obsahuje dvě hlavní části, první se zabývá hodnocením vizuální salience a druhá testováním interaktivní práce.

Prvním krokem bylo vytvoření diagramů datových toků ve vybraných vizuálních programovacích jazycích pro testování vizuální salience. Pro tuto část byly zvoleny čtyři VPL komponenty: Model Maker, Macro Modeler, ModelBuilder a Workflow Designer. V každé VPL komponentě bylo vytvořeno 12 diagramů. Za účelem testování salience metodou eye-tracking bylo celkem připraveno pět experimentů. Pro respondenty se zkušenostmi s VPL byly vytvořeny experimenty pro každou VPL komponentu zvlášť. Byla naměřena data od 18 respondentů pro Model Maker, 19 respondentů pro Macro Modeler, 21 respondentů pro ModelBuilder a 19 respondentů pro Workflow Designer. Nakonec byl vytvořen jeden experiment pro respondenty bez zkušeností s vizuálními programovacími jazyky obsahující experimentální stimuly všech VPL komponent, získána byla data od 21 respondentů.

Dále proběhlo testování Saliency modulu, který je součástí open source programu OGAMA a vytvořeny ukázky saliency map (Příloha 3). Následně byla vypočítána vizuální salience pro všech 48 experimentálních stimulů pomocí programu OGAMA. Tyto výstupy byly porovnány s výsledky testování vizuální salience metodou eye-tracking. Z každé VPL komponenty byly vybrány do textové části dva experimentální stimuly, které byly vhodně zvizualizovány a slovně okomentovány. Bylo zjištěno, že testování salience metodou eye-tracking je do velké míry ovlivňováno způsobem čtením diagramů. Z toho důvodu se vypočítaná salience a naměřená salience metodou eye-tracking zpravidla neshodují. Ale i přesto byla shoda v některých případech zjištěna, zejména u VPL komponenty ModelBuilder. Nakonec byly srovnány výsledky eye-tracking testování podle zkušeností s VPL a bylo zjištěno, že obě skupiny respondentů postupují při čtení diagramů stejným způsobem. Na závěr byl o této části diplomové práce vytvořen poster (Příloha 5).

Druhým hlavním cílem práce bylo testování a vyhodnocení interaktivní práce ve vizuálních programovacích jazycích. Pro tuto část práce byla vybrána jedna VPL komponenta ModelBuilder. Následně byly sestaveny dva experimenty, pro které byly nachystány sady po pěti úkolech. Pro vybrané úlohy bylo potřeba předem připravit diagramy. Prvního testování se celkem zúčastnilo deset respondentů a druhého 12 respondentů. Během vyhodnocování interaktivní práce byly vytvořeny přehledové tabulky jednotlivých úkonů všech respondentů a sestaveny tabulky časů pro zvolené úkony prováděné v jednotlivých úkolech (Příloha 2). Pro vybrané operace byly vytvořeny grafy (Příloha 1). Všechny úkoly byly následně opatřeny slovním komentářem.

Ke stažení

Textová část práce

Poster