Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému

Autor: Bc. Jan ProcházkaVedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Cíle práce

Hlavním cílem magisterské práce je vyhledat podobné segmenty v experimentálních datech z eye-tracking systému, svědčící o podobném postupu řešení úkolů respondenty

Jedním z dílčích úkolů práce je definice vhodných úloh pro využití eye-tracking, čímž se získají data k pozdějšímu zpracování. Následně je potřeba tyto experimentální data předzpracovat do takové podoby, aby byly použitelné pro analýzu pomocí časových řad, například Borcením časovou osou, Voting Experts algoritmem atd.

Výsledné segmenty získané analýzou je potřeba mezi sebou vzájemně porovnat. Tyto výsledky je nakonec nutné vhodným způsobem interpretovat a vizualizovat.

© 2013 Jan Procházka, Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, honzaproch@centrum.cz