Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému

Autor: Bc. Jan ProcházkaVedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Závěr

Hlavním cílem této magisterské práce bylo vyhledat pomocí algoritmů pracujících s časovými řadami podobné segmenty v experimentálních datech, pořízených metodou eye-tracking, které by svědčily o podobném postupu řešení úkolů respondenty. Práce je rozdělena do dvou základních částí, kdy v té první je představena metoda eye-tracking, která snímá pohyb lidských očí při vnímání vizuálního vjemu a algoritmy Voting Experts a Borcení časovou osou, které byly využity pro nalezení podobných segmentů. Druhá, hlavní část práce se věnuje praktickému řešení této problematiky.

Jedním z dílčích cílů diplomové práce bylo definovat vhodné úlohy, nad kterými by probíhalo testování pomocí eye-tracking systému. Jelikož již dříve na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci probíhalo testování zkoumající rozdílnost vnímání mezi 2D a 3D mapami, bylo rozhodnuto pro práci využít části těchto naměřených dat.

Jako zvolená implementace algoritmů Voting Experts a Borcení časovou osou byl použit program VE Console, vytvořený Ing. Tomášem Kocyanem. Vzhledem k tomu, že tento program vyžaduje vstupní data v jednorozměrném formátu, bylo potřeba vymyslet metodiku, která by umožnila aplikaci programu i nad dvojrozměrnými daty z eye-tracking systému. K tomuto byly vytvořeny v programu MATLAB skripty, které data předzpracují do požadované podoby a následně provedou segmentaci vstupních dat na smysluplné epizody.

Všechny takto vytvořené segmenty byly mezi sebou navzájem porovnány a byla vypočtena jejich vzájemná podobnost. V datech použitých pro tuto práci bylo vytvořenou metodikou nalezeno přibližně 17 % velmi podobných segmentů. Přičemž bylo také zjištěno, že neexistuje žádný větší rozdíl při čtení mapy mezi respondenty, kteří absolvovali alespoň jeden semestr kartografie a ostatními respondenty.

© 2013 Jan Procházka, Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, honzaproch@centrum.cz