Cíle práce

Cílem diplomové práce je provést hodnocení eye-tracking testování různých vizuálních programovacích jazyků používaných v GIS z hlediska principů fyzických dimenzí pro kognitivně efektivní vizuální notace. Pro vyhodnocení jsou použity fyzické dimenze podle Daniela L. Moodyho.

Nejprve je cílem zpracovat rešerši problematiky vizuálních programovacích jazyků používaných v GIS, zabývající se také uplatněním eye-tracking testování VPL komponent a podrobné popsání principů fyzických dimenzí podle Daniela L. Moodyho.

V praktické části připravit diagramy datových toků pro eye-tracking testování jednotlivých VPL komponent z hlediska fyzických dimenzí a samotná realizace eye-tracking testování.

Následně jednotlivé VPL komponenty zhodnotit podle principů fyzických dimenzí a vyhodnotit výsledky z eye-tracking testování slovně a pomocí statistických metod. Výsledky práce vhodně okomentovat a doplnit názornými ilustracemi.