Metody a postupy

Pro zpracování této diplomové práce bylo v prvním kroku stěžejní nastudování literatury týkající se problematiky vizuálních programovacích jazyků v GIS a také principy fyzických dimenzí pro kognitivně efektivní vizuální notace. Vybrány byly čtyři VPL (Visual Programming Language) komponenty a pro každou byly postupně připraveny diagramy pro eye-tracking testování. Následně byly tyto VPL komponenty vyhodnoceny podle principů fyzických dimenzí a výsledky eye-tracking testování byly vyhodnoceny slovně a pomocí statistických metod.

Použitá data

K přípravě sad diagramů pro eye-tracking testování byla použita jednak data poskytovaná přímo daným softwarem jako ukázková data, která byla již součástí instalačních balíčků programů Erdas Imagine 2013 (komponenta Model Maker) a Idrisi Selva 17.0 (komponenta Macro Modeler) a jednak digitální geografická databáze České republiky ArcČR 500 v3.1, případně ArcČR 500 v2.0 při tvorbě diagramů v komponentě ModelBuilder (ArcGIS 10.1 For Desktop Advamced) a Workflow Designer (AutoCAD Map 3D 2014).

Použité programy

Pro účely testování různých vizuálních programovacích jazyků v GIS byly vybrány čtyři VPL komponenty, vyskytující se v softwarech, které jsou k dispozici na učebnách Katedry Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. První testovanou VPL komponentou byl Model Maker, který je součástí programu Erdas Imagine 2013 od firmy Integraph, jenž je dceřinnou společností švédské společnosti Hexagon AB. Obsahuje také další VPL komponentu Spatial Model Editor, která je novější a v programu se vyskytuje až od novějších verzí. Déle používanou VPL komponentou v tomto programu je tedy Model Maker, proto byl také vybrán pro účely testování. Druhým vybraným softwarem je Idrisi 17.0 The Selva Edition s implementovanou VPL komponentou Macro Modeler. Software byl vyvinut Clark Labs na americké výzkumné univerzitě Clark University. Třetí použitou VPL komponentou byl ModelBuilder, jenž je součástí programu ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced od americké společnosti ESRI. Poslední komponentou byl Workflow Designer, která byla použita s verzí programu AutoCAD Map 3D 2014 od americké firmy Autodesk.

Eye-tracking testování probíhalo ve speciální laboratoři s eye-tracking vybavením na Katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Byl použit přístroj RED 250 od společnost SMI se sadou programů SMI Experiment SuiteTM 360°. Pro nadefinování testu slouží program SMI Experiment CenterTM, k vizualizaci výsledků potom SMI BeGazeTM. V programu SMI iView X™ probíhá technická příprava samotného testování, tedy nastavení spojení mezi snímací kamerou a respondentem. Vizualizace výsledků byla realizována spíše v open source programu Ogama 4.4, do kterého je možné výsledky z eye-tracking testování nahrát. Pro závěrečné statistické hodnocení byl použit software R Studio.

Postup zpracování

Postup zpracování této diplomové práce byl následující:

  • studium literatury zabývající se problematikou vizuálních programovacích jazyků a seznámení se s principy fyzických dimenzí podle Daniela L. Moodyho,
  • tvorba rešerše o dané problematice a podrobné popsání jednotlivých principů fyzických dimenzí,
  • vytvoření sad diagramů pro eye-tracking testování čtyř vybraných VPL komponent,
  • před testováním proběhlo základní seznámení studentů s grafickým prostředím, tvorbou diagramů a také několik samostatných cvičení pro VPL komponenty Model Maker a Macro Modeler, které nebyly v žádném předmětu na KGI vyučovány,
  • realizace eye-tracking testování pro čtyři vybrané VPL komponenty,
  • aplikace principů fyzických dimenzí na čtyři vybrané VPL komponenty,
  • analýza výsledků eye-tracking testování a vyhodnocení slovně a pomocí statistických metod,
  • vytvoření webových stránek diplomové práce,
  • vytvoření posteru diplomové práce.