Úvod

Včela. Jeden z nejdůležitějších živočichů na naší planetě. Život bez včel by neexistoval, jsou hlavními opylovači většiny rostlin (kulturních plodin) a z tohoto důvodu je nutné jim věnovat více pozornosti. Mezinárodní asociace COLOSS monitorující chov včel v Evropě vytvořila dotazníkové šetření s úmyslem lépe porozumět vlivům působícím na včelaření v odlišných zemích. Cílem je hledání souvislostí a dosažení chovu zdravých a silných včel. V současné době jsou výsledky z dotazníkového šetření zpracovávány klasickými statistickými metodami v podobě textů a tabulek, jejichž interpretace širší veřejnosti je obtížná.

Záměr této práce je změnit současnou situaci a zakomponovat do zpracovávání dat z dotazníkového šetření geoinformatické metody, vedoucí k lepšímu porozumění výsledků. Přidáním prostorové složky, lze zjistit souvislosti, které v běžné formě mohou zaniknout nebo nejsou na první pohled zřejmé. Vizualizace výsledků v podobě grafů, map či infografiky by měla být lépe interpretující a atraktivnější. Dílčím cílem je prezentace a propagace činností asociace COLOSS. Zpracovaná data by neměla sloužit pouze vědcům a akademickým pracovníkům, ale i včelařům a široké veřejnosti.

Z tohoto důvodu je nutné, aby prezentace výsledků zaujala nejen po grafické stránce ale samotný obsah a celkové sdělení informacÍ musí být jednoduché a rychle pochopitelné. To vše splňuje moderní webová prezentace ve formě storytellingu, propojující informace o dané problematice s grafickými výstupy přibližující dané téma.