Tato webová stránka je věnována diplomové práci, která vznikala pod záštitou Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2015/2016.

Úvod

Eye-tracking je velmi přínosný testovací nástroj, který má široké využití od mnoha vědních oborů až po jednoduché průzkumy webových stránek. Dosud byly až na výjimky pro testování 3D modelů používány pouze statické modely, ovšem nový výzkum nabízí možnost to změnit.

V roce 2009 realizovala Sophie Stellmach v rámci své diplomové práce myšlenku propojení interaktivních 3D modelů s eye-trackingem. Jednalo se však o propojení pouze s konkrétním druhem eye-tracking zařízení. Tato nová metoda výzkumu se ukázala jako velmi přínosná, atraktivní a s potenciálem širšího budoucího využití.

Sophiina práce byla inspirací k vytvoření nástroje, který by dokázal propojit interaktivní 3D modely i s jiným druhem eye-tracking zařízení, případně aby bylo možné jej modifikovat pro aplikaci na různé druhy eye-tracking zařízení. Tvorby právě takového nástroje se zhostil RNDr. Lukáš Herman z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Mgr. Stanislavem Popelkou, Ph.D. z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Tato práce se zaměřuje právě na problematiku interaktivního eye-tracking testování pomocí Hermanova nástroje. Vznikala v době, kdy byl nástroj stále ve vývoji. Proto bylo žádoucí v rámci této práce ověřit funkcionalitu nástroje před jeho dokončením, což přineslo poznatky potřebné pro jeho dokončení.

Snahou diplomové práce je pomocí tohoto nástroje analyzovat kognici interaktivních 3D modelů a nasbírané informace vhodně prezentovat. Jelikož je eye-tracking testování interaktivních 3D modelů stále v počátcích, nejsou určeny konkrétní metody pro prezentaci výstupů. Tato práce by měla představit možné metody vizualizace výstupů a ty vhodné doporučit.

V eye-tracking testování interaktivních 3D modelů dřímá potenciál, který by neměl být přehlížen. Správná analýza kognice interaktivních 3D modelů by měla pomoci k dosažení poznatků, kterých by jinými analytickými metodami nebylo možné dosáhnout. Výsledkům analýzy přidává na atraktivitě to, že jejich prezentace může být také interaktivní.

Poděkování

Děkuji vedoucí práce RNDr. Aleně Vondrákové, Ph.D. za vstřícný přístup a podnětné rady. Dále děkuji konzultantu Mgr. Stanislavu Popelkovi, Ph.D. za odborný dohled nad celou prací, za cenné rady a připomínky a ochotu pomoci při řešení vzniklých problémů. Také děkuji RNDr. Lukáši Hermanovi za celkovou spolupráci, možnost použití jím vytvořeného nástroje, přínosné konzultace a rady.

V neposlední řadě děkuji své rodině a blízkým, kteří mne po celou dobu studia i vzniku této práce podporovali.