Cíl práce

Cílem této diplomové práce je především návrh využití nástroje pro analýzu kognice při práci s interaktivními 3D modely. Po zjištění dostupných nástrojů kompatibilních se zařízeními na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého, případné tvorbě vlastních či úpravě stávajících, je důležitým krokem ověření jejich funkcionality.

V praktické části práce je tedy nezbytné sestavit eye-tracking experiment s vlastními interaktivními 3D modely a provést testování. Je také potřeba vyřešit problém převodu dat či exportu do potřebných formátů a prozkoumat možnost zaznamenávání dat přímo na povrch modelu.

Tento způsob interaktivního testování 3D modelů není stále moc rozšířen a tak zůstávají i možnosti analýzy dat takto získaných otevřené. Cílem teoretické části práce je zjistit možné a doporučit vhodné prostředky analýzy kognice interaktivních 3D modelů v případě dat naměřených metodou eye-tracking testování. V praktické části práce by měly být různé postupy a metody analýzy kognice demonstrovány právě na datech z vlastního eye-tracking experimentu.

V teoretické části práce budou popsány všechny postupy a metody použité v praktické části. Práce by měla na základě výsledků eye-tracking analýzy dospět k vyhodnocení kognice interaktivních 3D modelů. Toto vyhodnocení by mělo být doprovázeno ukázkami vybraných vizualizací analyzovaných dat, v některých případech také interaktivních.

Výsledky diplomové práce budou představeny také formou posteru v anglickém jazyce. Dále bude o práci vytvořena webová stránka představující průběh zpracování i výsledky práce. O získaných a vytvořených datových sadách bude proveden záznam do Metainformačního systému Katedry geoinformatiky a bude také vykonána jeho záloha ve formě validovaného XML souboru.