Závěr

Cílem práce byla eye-tracking analýza kognice interaktivních 3D modelů. Bylo tedy nezbytné seznámit se s problematikou eye-trackingu, zjistit dostupné nástroje pro interaktivní testování 3D modelů kompatibilní s eye-tracking zařízeními Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a v případě potřeby si je upravit nebo vytvořit vlastní. Bylo zjištěno, že oblast eye-tracking testování interaktivních 3D modelů je stále na počátku rozvoje. Na počátku této práce se autorka seznámila s nástrojem Lukáše Hermana z Masarykovy Univerzity v Brně, který si kladl za cíl právě eye-tracking testování interaktivních modelů. Hermanova spolupráce s pracovníkem Katedry geoinformatiky a vedoucím eye-tracking laboratoře, Stanislavem Popelkou, vedla k tomu, že měl být nástroj kompatibilní právě se zařízenímy EyeTribe a SMI RED 250, dostupnými na katedře. V té době byl nástroj ve fázi vývoje a nebyl ještě plně interaktivní. Bylo tedy provedeno zkušební testování se zařízením SMI RED 250, které zkoumalo funkcionalitu nástroje a podalo poznatky o možném zlepšení. Dále bylo na základě zkušebního testování zjištěno, jaká bude přibližná podoba výsledných dat, což přineslo i představu o jejich budoucím zpracování pro hodnocení kognice.

Po tom, co Herman svůj nástroj dokončil a byl již plně interaktivní, bylo třeba sestavit vlastní eye-tracking experiment. Bylo tedy nutné vymyslet strukturu testu a jednotlivé úkoly a zejména vytvořit sadu 3D modelů. Tvorba modelů proběhla v komponentách programu ArcGIS 10.2, který nabízel nejpříznivější podmínky nejen pro tvorbu modelů, ale také pro jejich export do potřebného formátu VRML, správu dat, následnou digitalizaci eye-tracking dat a možnosti jejich vhodné vizualizace pro hodnocení kognice. Při tvorbě modelů byla použita volně dostupná data radarových snímků SRTM (upravených do podoby digitálního modelu reliéfu) a družicových snímků Landsat 8 agentury USGS.

Před samotným eye-tracking testováním bylo nezbytné upravit Hermanův nástroj do konkrétní podoby pro potřeby vlastního eye-tracking experimentu. Byla vytvořena struktura Testovacího modulu nástroje pomocí šablon HTML a vytvořené 3D modely byly vyexportovány do formátu VRML a nahrány do Testovacího a Výpočetního modulu. Všechny tři moduly (Testovací, Spojovací a Výpočetní), byly umístěny na katedrální server, stránky eye-tracking laboratoře. Po tomto kroku byla vytvořena vhodná struktura eye-tracking experimentu tak, aby bylo zajištěno správné nahrávání při souběžném spuštění Testovacího modulu. Na základě několika faktorů bylo zvoleno, že pro hlavní eye-tracking testování bude použito zařízení EyeTribe.

Po provedeném eye-tracking testování byla na řadě úprava získaných dat. Ukládána byla data fixací i surová data (raw data). Některá data bylo možné exportovat po jednotlivých úkolech, jiná bylo třeba následně ořezat na jednotlivé úkoly ručně. Takto byla připravena eye-tracking data všech fixací a data z Testovacího modulu o pohybu virtuální kamery. Připravena tak byla i některá raw data na základě výběru pro budoucí vizualizaci. Takto ořezaná data byla po jednotlivých úkolech nahrána do Spojovacího modulu. Ten spojil eye-tracking data s daty o pohybu virtuální kamery do jednoho souboru. Tento soubor byl nahrán do Výpočetního modulu a byl získán soubor vypočtených dat.

Vypočtená data bylo nutné dále modifikovat pro pozdější import do GIS. Byly jim také dodány atributy pro konkrétní potřeby vizualizace. Tvorba vizualizací byla ovlivněna předchozím studiem zpracování eye-tracking dat, především těch statických, a také konzultací se Stanislavem Popelkou.

Byla vytvořena sada vizualizovaných vrstev pro vybraný úkol eye-tracking experimentu v projektu ArcScene. Jednalo se o vrstvy 3D Scanpath, 3D raw data, 3D Bee swarm, 3D Teplotní mapy (HeatMaps) vzniklé prostorovou analýzou Kernel Density a animace. V programu Excel byly dále vytvořeny grafy proměnlivosti souřadnice Z v čase. Na příkladech těchto vrstev byla analyzována kognice interaktivních 3D modelů. Dále byla hodnocena vhodnost daných metod právě pro analýzu kognice. Na závěr byla zkoumána přesnost a funkcionalita celého procesu a tím i efektivita postupu. V diskuzi byly představeny problémy, které se v průběhu práce vyskytly a také byla navrhnuta budoucí práce s nástrojem pro eye-tracking testování interaktivních 3D modelů.

O diplomové práci byly vytvořeny webové stránky a poster v anglickém jazyce. Byl proveden záznam o používaných datových sadách do Metainformačního systému Katedry geoinformatiky, který byl zálohován ve formě validovaného XML souboru.