Postup práce

Přehled postupu zpracování je možné vidět na vývojovém diagramu níže. Nejprve bylo nutné nastudovat literaturu týkající se tématu. Následovalo seznámení se s Hermanovým nástrojem pro interaktivní testování 3D modelů, který v té době ještě nebyl v konečné podobě, ale ve fázi vytváření – nebyl plně interaktivní. Po konzultaci s Lukášem Hermanem byl proveden první zkušební eye-tracking experiment na zařízení SMI RED 250. To vedlo ke zjištění funkčnosti polo-interaktivního nástroje, k postřehům pro jeho úpravy i k získání dat, se kterými byly prováděny zkušební úpravy a vizualizace.


postup práce

Následně byl vytvářen hlavní experiment pro již hotovou a plně interaktivní podobu Hermanova nástroje. Nejprve byly zhotoveny 3D modely a úkoly nad nimi a to ve variantě A a variantě B. Poté byly modifikovány šablony Hermanova Testovacího modulu, které vytvořily strukturu celého testu. 3D modely i šablony byly nahrány na eye-tracking server Katedry geoinformatiky. Poté byla vytvořena struktura experimentu tak, aby byly později rozpoznatelné jednotlivé úkoly testu.

Následovalo eye-tracking testování, při kterém vznikla data o pohledu, pohybu virtuální kamery a odpovědích 20 respondentů. Data o pohledu v podobě fixací i raw dat byla uložena po jednotlivých fixacích, stejně tak data o pohybu virtuální kamery byla upravena a uložena po jednotlivých úkolech. Ve Spojovacím modulu pak byly tyto dva soubory každého úkolu spojeny a výstup byl modifikován ve Výpočetním modulu.

Vypočtená data byla dále upravena, byly odfiltrovány nepotřebné řádky a byly jim dodány požadované atributy. Takto předzpracovaná data byla nahrána do GIS, kde došlo k jejich digitalizaci. Digitalizovaná data byla poté vizualizována do podoby 3D bodových, liniových i polygonových vrstev a byla použita k tvorbě animací, podle nichž byla hodnocena kognice. Nedílnou součástí výsledků je i vyhodnocení správnosti odpovědí, času potřebného k řešení úkolu nad modelem, zkoumání proměnlivosti souřadnice Z v čase či kontrola přesnosti díky GazeReplay s nastavenými parametry.

Stejný postup od tvorby přes testování až po zpracování byl aplikován na provizorní test se zařízením SMI, který vznikl pro porovnání.