Cíle práce

Cílem bakalářské práce je zjistit zdroje a možnosti získání dat, která jsou potřebná pro výpočet indexu chodeckosti na území města Olomouce. Po zhodnocení možných zdrojů provést aktualizaci těchto dat a navrhnout možné automatické postupy aktualizace. Jedná se zejména o bodovou vrstvu obchodů, vrstvu landuse a dále uliční síť. Z aktualizovaných dat poté pomocí již vytvořeného nástroje vypočítat aktuální index chodeckosti v Olomouci.

Dalšími cíli práce je srovnání přístupů dvou vybraných mobilních aplikací pro sběr dat v terénu. Po vypočítání dílčích indexů provést porovnání s hodnotami indexů vypočítaných na původních datech a zhodnotit změny. Poslední částí je zjištění vlivu obchodů s velkou prodejní plochou, jako jsou stavebniny, autosalony a autobazary na výsledný index chodeckosti.

© Lukáš POSPÍŠIL | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci | 2020