Výsledky práce

V rámci práce byly vybrány zdroje dat, které jsou vhodné k použití pro výpočet indexu chodeckosti. Mezi data potřebná pro výpočet indexu chodeckosti patří vrstva územního dělení, uliční síť, vrstva využití území a vrstva obchodní sítě. Snahou bylo vybrat veřejně dostupné zdroje, aby mohly být případně využity při aplikaci metodiky na jiném městě České republiky. Využity byly lokální zdroje dat jako jsou Administrativní registr ekonomických subjektů, databáze ArcČR® 500, Územní plán Olomouce, Ortofoto ČR od ČÚZK, RÚIAN, databáze Kreativní a kulturní průmysl v Olomouci, ale i původní data z roku 2011. Kromě Územního plánu Olomouce a Kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci, lze ostatní zdroje využít v jiných městech České republiky. Mezi panevropské a globální zdroje patří především OpenStreetMap, ale také Open Land-Use Map, nebo Urban Atlas 2018. Jediným využitým komerčním zdrojem je databáze StreetNet CZE 1911, ©2020 CEDA Maps. U všech zdrojů byly popsány metody a možnosti zisku dat.

Hlavní částí práce byla aktualizace dat. Proces aktualizace původních dat byl podrobně popsán. Uvedena byla také řešení problémových pasáží při úpravě dat, které byly objeveny v průběhu aktualizace. Časově nejnáročnější byla aktualizace databáze obchodů. Ta si vyžádala sběr dat v terénu. Pro tyto účely proběhlo testování mobilních aplikací Open Data Kit Collect a Locus GIS. Po vyhodnocení výsledků testování, byla vybrána aplikace Locus GIS, pomocí které byl nakonec sběr dat realizován. Výsledná vrstva obchodů je jedním ze stěžejních výstupů této práce. Zjišťovány byly údaje i nad rámec potřeb pro účel této práce. Vrstva může sloužit i pro jiné analýzy na území Olomouce.

Z aktualizovaných dat byly nejprve vypočítány dílčí indexy. Index konektivity, vypovídající o dobře ulicemi propojeném a prostupném území, měl vysoké hodnoty v centru města. Území v centru Olomouce je využíváno pro různé účely. Dochází zde ke kombinaci bydlení, komerčních ploch, institucionárních budov, rekreačních ploch a samozřejmě služeb. Obyvatelé zde tedy mohou uspokojit většinu svých potřeb. Takové území charakterizuje vysoký Index entropie. Ten se směrem od centra snižuje. Vysoké hodnoty ve středu města nabývá také Index sídelní hustoty a díky velkému počtu obchodů i FAR index. Jednotlivé indexy byly následně porovnány s těmi, vypočítanými na datech z roku 2011. Největší změny zaznamenal Index konektivity a FAR index. Důvodem bylo použití podrobnějších dat komunikací a zdokonalené vrstvy obchodů.

Jako poslední byl vypočítán aktuální index chodeckosti v Olomouci. Na jeho výsledcích se potvrdil očekávaný vysoký index v centru města. Pro tuto oblast je typická vysoká konektivita, různorodé využití území, husté zalidnění a velký podíl obchodů. Všechny tyto faktory pozitivně ovlivňují pohybovou aktivitu. Předpokládá se zde tedy největší pohybová aktivita obyvatel. Proveden byl ještě experimentální výpočet, na vyhodnocení vlivu velkých prodejen jako jsou stavebniny, autosalony a autobazary na výsledky indexu chodeckosti. Jelikož byla nakonec využita doporučená metoda výpočtu prodejní plochy u takto velkých objektů, tak ve většině případů byla určena na 100 m². Z toho důvodu byly změny nepatrné a na výsledky neměly vliv.

Index chodeckosti v Olomouci v roce 2020
© Lukáš POSPÍŠIL | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci | 2020