Závěr práce

Hlavním cílem práce bylo zjistit zdroje a možnosti získání dat, potřebných pro výpočet indexu chodeckosti na území Olomouce. Vybraným zdrojům byla zhodnocena využitelnost pro výpočet indexu chodeckosti, a byly popsány postupy a možnosti zisku dat z těchto zdrojů. Na základě dat z uvedených zdrojů proběhla aktualizace původních dat z roku 2011. Jedná se o vrstvu územního členění, bodovou vrstvu obchodů, vrstvu využití území a vrstvu uliční sítě. V rámci této práce vznikla nová vrstva maloobchodní sítě v Olomouci, která může být použita pro další analýzy.

Pro potřeby aktualizace zejména obchodní sítě, byly navrženy automatizované postupy sběru dat v terénu, za použití dvou mobilních aplikací. Jedná se o bezplatné aplikace Locus GIS a Open Data Kit Collect, specializující se na sběr dat v terénu. Text práce obsahuje postup pro přípravu a realizaci sběru dat pomocí těchto aplikací. Došlo také k porovnání funkcionalit a vyhodnocení lepšího přístupu, pro použití na sběr prostorových dat.

Z nově aktualizovaných dat byl v programu ArcMap 10.4.1 za použití předem vytvořeného nástroje vypočítán aktuální Index chodeckosti v Olomouci. Jeho výsledek potvrdil očekávaný vysoký index chodeckosti, tedy předpokládanou pohybovou aktivitu, v centru města. Kromě výsledného Indexu chodeckosti, byly vypočítány samotné dílčí indexy, které jsou vstupem jeho výpočtu, a tedy Index konektivity, Index entropie, Floor area ratio index a Index sídelní hustoty. Prví tři jmenované byly porovnány s hodnotami vypočítanými na původních datech. Zde se projevily rozdíly mezi podrobností původních a aktualizovaných dat.

Posledním bodem práce bylo ověření vlivu obchodů s velkou prodejní plochou, do kterých zákazník primárně nechodí pěšky, na index chodeckosti. V této práci byly za takové obchody označeny stavebniny, autosalony a autobazary. Vzhledem k použité metodě určení velikosti prodejní plochy, se významný vliv těchto objektů na výslednou předpokládanou pohybovou aktivitu obyvatel nepotvrdil.

© Lukáš POSPÍŠIL | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci | 2020