Metody a postupy zpracování

Na úvod bylo třeba seznámit se s tématem práce a souvisejícími pojmy. Využity byly dokumenty k projektu IPEN, které byly zdrojem informací o účelu projektu a cílech výzkumu pohybové aktivity. Z diplomových prací Tomáše Křivky (2011) a Jana Krejsy (2018), došlo k nastudování problematiky Indexu konektivity, Indexu entropie, Indexu sídelní hustoty, Floor area ratio indexu, ale hlavně samotného Indexu chodeckosti. Uvědomění si jejich specifik, významů a funkcionalit. Nejdůležitější bylo poznání metodiky výpočtů všech indexů. S tím souviselo získání přehledu, jaké datové sady a jejich atributy, jsou potřebné k výpočtům jednotlivých indexů a stanou se tedy předmětem aktualizace. Jedná se o bodovou vrstvu obchodů, vrstvu landuse a uliční síť. Po konzultaci s vedoucí práce doc. Ing. Zdenou Dobešovou, Ph.D., byla navržena úprava čtvrté datové sady administrativního členění města. Změnou je použití základních sídelních jednotek, namísto původních urbanistických obvodů, se kterými počítal index chodeckosti Tomáš Křivka a Jan Krejsa.

Došlo tedy k vybrání vhodných zdrojů dat a navržení metod aktualizace původních dat. Také byly zvoleny nástroje pro realizaci případného terénního sběru dat. Poté byla provedena samotná aktualizace datových sad. Nakonec, s použitím předem připravených skriptů, byly vypočítány dílčí indexy a celkový Index chodeckosti pro město Olomouc.

Použité metody

K sběru dat v terénu byla využita mobilní aplikace Locus GIS Basic. Hodnota velikosti prodejní plochy obchodu byla zjišťován více způsoby, a to dotázáním se obsluhy či provozovatele příslušného obchodu, expertním odhadem nebo změřením plochy za použití laserového dálkoměru Leica Disto Plus. Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny na celé jednotky dělitelné pěti. Všechna data byla analyzována a spravována v prostředí GIS software QGIS Desktop 3.10.3 a aplikace ArcMap 10.4.1. z produktu ArcGIS Desktop. Zde byl také pomocí již vytvořeného nástroje ve formě ArcToolboxu od Jana Krejsy vypočítán aktuální index chodeckosti pro město Olomouc. Výsledný poster k této práci byl vytvořen také v ArcMap 10.4.1. a grafické úpravy provedeny v programu Inkscape 1.0.

Použitá data

Primárním zdrojem dat byly původní datové sady použité v diplomové práci Tomáše Křivky (2011), které byly poskytnuty Centrem kinantropologického výzkumu při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Primárním zdrojem byl Magistrát města Olomouce. V rámci této práce byly poskytnuty doc. Ing. Zdenou Dobešovou, Ph.D. Tato data byla pomocí nových zdrojů aktualizována nebo nahrazena.

Jako administrativní členění území Olomouce byla zvolena úroveň základní sídelní jednotky (ZSJ). Zdrojem této vrstvy je databáze ArcČR® 500 verze 3.3. Pro účely výpočtu indexu sídelní hustoty, bylo třeba zajistit, aby vrstva obsahovala atribut o počtu domácností (bytů) v jednotlivých základních sídelních jednotkách. Tento atribut vrstva bohužel neobsahovala, proto musel být doplněn. Informace o počtu bytů v jednotlivých ZSJ Olomouce, platné k roku 2020, byly získány z Registru územní identifikace a nemovitostí.

Aktualizace uliční sítě proběhla využitím databáze StreetNet CZE 1911, Data map: ©2020 CEDA Maps. Ta byla pro účely této práce poskytnuta Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Vrstva landuse byla aktualizována a kontrolována z více zdrojů. Nejvýznamnější z nich byl Copernicus Urban Atlas 2018 aktuální k 31. květnu 2018. Dále byl využit územní plán města Olomouc (2019) a webová aplikace Open Land-Use Map. Využito bylo i Ortofoto ČR, nasnímané v roce 2018.

K aktualizaci původní vrstvy obchodů byla stěžejní datová sada maloobchodní sítě Olomouce, která byla zapůjčena z magistrátu města Olomouc. Vrstva, aktuální k roku 2016, vznikla při diplomové práci Proměny maloobchodní sítě v intraurbánní struktuře města Olomouce v období globalizace maloobchodu, studentky oboru Regionální geografie na Univerzitě Palackého Lenky Čihákové (Čiháková, 2016). Dalšími zdroji informací byla databáze OpenStreetMap, Administrativní registr ekonomických subjektů od Ministerstva financí ČR. Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. poskytnul aktuální výpis z databáze subjektů kreativního a kulturního průmyslu Olomouce. K doplnění obchodů, které nebyly obsaženy v těchto zdrojích, bylo potřeba terénního sběru dat v ulicích Olomouce. Důležitým atributem je velikost prodejní plochy obchodu. Její hodnota byla přebrána z původních dat nebo vrstvy maloobchodní sítě. Jiné zdroje tuto hodnotu neuvádí. V případě pochybností o velikosti prodejní plochy daného obchodu, byl tento údaj pomocí vybraných metod znovu zjišťován. Tyto metody byly využity i u nově zaznamenaných obchodů.

© Lukáš POSPÍŠIL | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci | 2020