Cíle práce

       Cílem bakalářské práce je vytvoření 3D vizualizace historického stavu obce Čistá a její zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím internetové aplikace. Součástí práce je také hodnocení 3D zobrazení z hlediska uživatelské kognice s využitím systému Eye-Tracking.
        V teoretické části práce je provedena podrobná rešerše na téma využití 3D vizualizace časoprostorové změny s důrazem na plošně rozsáhlá území (obec, město...). Dalším tématem zpracovaným v této prací jsou zaniklé obce na našem území včetně důvodů jejich zániku. Důraz je kladen i na úvod do problematiky Eye-Tracking.
        Hlavním obsahem praktické části je vytvoření interaktivní webová aplikace, obsahující 3D model zaniklé obce Čistá. V práci jsou popsány použité podklady a vysvětleny postupy tvorby modelu i aplikace.Důležitou součástí práce je testování vytvořeného 3D modelu obce a následné ohodnocení z hlediska působení na uživatele za pomocí systému Eye-Tracking.