Použitá data a programy

Data

       Jelikož je model tvořen pro obec zaniklou více než 60 let, a její zánik nebyl dlouhodobě plánovaný, informací nebylo mnoho. Důraz byl kladem především na data s prostorovou složkou - mapy, plánky, informace o rozmístění budov v obci. Pro tvorbu jednotlivých domů bylo zapotřebí co největšího počtu pohlednic, dobových fotografií a popisů.
       Za důležitou se ukázala návštěva Muzea v Sokolově a setkání s tamějšími pracovníky a historiky Ing. Rudolfem Tomíčkem a Jiřím Beranem. Pan Tomíček je autorem publikace Historie Vojenského újezdu Prameny aneb Chlapci z Opičích hor (Tomíček, 2006). Poskytnul materiály o historii obce, dobové fotografie a také film Výcvik boje o osadu a v osadě (Vojenský filmový a fotografický ústav, 1948). Tento vojenský instruktážní film byl vytvořen při nácviku dobývání osady, a i když ve filmu nikde nezaznělo, kde se nácvik odehrává, pan Tomíček identifikoval obec ve filmu jako obec Čistou.
       V archivu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v Praze byl k obci nalezen pouze císařský otisk Stabilního katastru z roku 1841. Žádné mapy ani podklady k pozdějšímu datu nebyly bohužel k dispozici.
       Dalším zdrojem dat byl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce. Nad územím obce Čistá se poprvé snímkovalo v roce 1947. Snímkování probíhalo ještě před zničením obce, což bylo pro vytváření modelu stěžejní. Podle leteckého snímku byla odvozována lokalizace, půdorysy a tvary střech budov v obci.
       Jelikož téma zaniklých obcí se na našem území týká mnoha oblastí a zájem o tato místa roste, existuje několik internetových stránek (např. http://www.zanikleobce.cz), kde je možno se dočíst o historii zaniklých obcí. Tyto internetové stránky byly důležitým zdrojem fotografií pro vizualizace budov v obci.

Programy

       Nejdůležitější část práce, tvorba 3D modelu, probíhala v programu Google SketchUp 7. Tento program je volně dostupný na stránkách firmy Google. Software slouží pro tvorbu, úpravu a sdílení 3D modelů a pro jejich následné zobrazení v prostředí Google Earth.
       Prvotní úpravy podkladových dat (císařský otisk Stabilní katastru, LMS) probíhaly v prostředí ArcGIS Desktop 9.3. Využita byla funkce Georeferencing a nástroje pro digitalizace a následnou vizualizaci. Pro převod podkladů zgeoreferencovaných v ArcGIS do formátu *.kmz byl použit MapTiler. Pro vizualizaci 3D modelu i podkladových vrstev byl použit Google Earth.
       Poslední částí bylo otestování vytvořeného modelu systémem Eye-Tracking. Testování probíhalo prostřednictvím softwaru SMI experiment Center nacházející se na Katedře geoinformatiky. Součástí systému je i BeGaze Analysis Software pro vyhodnocování získaných výsledků.