Závěr

       Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření 3D modelu historického stavu zaniklé obce Čisté. Následně byl zhotovený model zveřejněn pomocí interaktivní webové aplikace. Poslední částí bylo testování metodou Eye-Tracking zaměřené na působení na uživatele.
       Nejprve proběhl průzkum dostupných dat v archivech a na internetu. Důraz byl kladen na data s prostorovou složkou (mapy, plánky). Jako podkladová data byl použit Letecký měřičský snímek, který vznikl v roce 1947 a také císařský otisk Stabilního katastru z roku 1841. Budovy byly tvořeny podle historických fotografií a záběrů z instruktážního filmu Boj o osadu a v osadě. Tento film byl vytvořen v roce 1948 a během jeho tvorby byla obec zcela poničena např. jízdou tanky nebo bombovými útoky. Tento dokument byl poskytnut Ing. Tomíčkem, pracovníkem Krajského muzea v Sokolově.
       Vstupní data bylo nutné upravit. V softwaru ArcGIS 9. 3. byly převedeny do souřadnicového systému WGS 84 a dále byla data georeferencována. Podkladem se stala katastrální mapa z ČÚZK. Následně byl využit software MapTiler a LMS i císařský otisk byly převedeny do formátu *.kmz. Následně byly obě vrstvy nahrány do aplikace Google Earth.
       Samotný model byl tvořen v programu Google SketchUp 7. Tato verze byla vybrána z důvodu možnosti importu vlastních vrstev z Google Earth. Celkem bylo vytvořeno 210 budov. Na všechny byly použity textury – omítky, okna, dveře, střechy a čela. Celý model je černobílý a to z důvodu všech podkladových data, které byly černobílé. Výsledná velikost modelu byla 52 MB. Tato velikost byla pro prezentaci prostřednictvím internetové aplikace redukována na 12 MB.
       Aplikace funguje na základě Google Earth API. Zahrnuje dvě podkladové vrstvy – LMS a císařský otisk. Dále pak 3D model obce Čistá rozdělený na čtyři části. Toto rozdělení bylo provedeno pro rychlejší načítání.
       Poslední částí bylo testování vytvořeného modelu metodou Eye-Tracking. Testu se zúčastnilo celkem 30 respondentů. Test trval kolem tří minut a měl tři části – celkové pohledy na obec, detaily modelu a úkoly, ve kterých uživatel hledal určené budovy. Výsledky z testování byly grafické a statistické. Všechny výsledky byly exportovány a analyzovány.
       Veškeré výstupy i použitá data budou přístupné na přiloženém CD.

Summary

       The Bachelor thesis 3D visualization extinct village and its evaluation in terms of user cognition was solved at department of Geoinformatics, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc. As an area of interest was selected extinct village Čistá. The village is located in Karlovy Vary Region, in Slavkov Forest.
       The main content of the practical part is to create interactive Web application that include 3D model of the extinct village Čistá. The thesis describes the materials used and explained the procedures of modelling and applications. An important part of the work is to test the created 3D model of the village. Test is focus to evaluation of effect on the user by using the Eye-Tracking.
       By using the web application, created 3D model, will present the village Čistá for potential visitors of an educational trail. The link to the application will be placed on the web site of project of an educational trail about extinct villages in Slavkov forest.
       As the underlying data were used Aerial Photo, which was made in 1947 and the Caesarian copy of Stable cadastre from 1841. Buildings were made according to historical photographs and shots from instructional film Boj o osadu a v osadě. This film was created in 1948 and during his creation the village was completely destroyed. This document was provided by Ing. Tomíček, employee of the Regional Museum in Sokolov.
       The input data had to be adjusted. Data were transferred in ArcGIS 9.3 software to WGS 84 coordinate system and the data were georeferenced. Then was used MapTiler software and Aerial Photo and Caesarian copy were converted to *.kmz format. Subsequently, the two layers were loaded into Google Earth.
       The model was made in Google SketchUp 7. A total of 210 buildings were created. Textures have been used to all buildings - plaster, windows, doors, roofs and walls. The whole model is black and white. The resulting model size was 52 MB. This size is reduced to 12 MB for presentation via the web application.
       A small percentage of buildings modelled by how they looked really may seem like the drawback of this work. The reason is the lack of data- images (photographs) and underlying (map). In the case of selection of another, e.g. better known the village could be modelled with more detail and with greater emphasis on the precise form of the modelled buildings. Despite the limited number of substrates, 3D model has been trying to introduce an unknown village.
       The application works on the Google Earth API. It includes two underlying layers – Aerial Photo and Caesarian copy. The main part of the application is the 3D model of the village Čistá divided into four parts. This division was made for faster loading.
       The last part was to test the model created by Eye-Tracking. 30 respondents participated on the test. The test lasted about three minutes and had three parts - the overall views of the village, details of the model and tasks in which the user was looking for the building. Results from the testing were statistical and graphics. All results were exported and analyze.