Vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl

Cíle práce

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl pomocí dostupných metod, provést podrobnou rešerši literatury věnující se problematice uživatelského vnímání map a krátce zhodnotit různé aspekty jejich vnímání. Následně provést podrobný rozbor několika vybraných aspektů a zaměřit se převážně na psychologické vnímání kartografických děl z hlediska použitých kartografických vyjadřovacích metod, vhodnost kompozice konkrétních vybraných mapových děl a vhodnost užití znakového klíče.

V praktické části je hlavním cílem práce provést testování uživatelského vnímání na různých kartografických produktech a zaměřit se na různé skupiny uživatelů. Mezi nimi následně zhodnotit případné rozdíly a specifika.

Posledním cílem práce je vyhodnotit výsledky testování a z nich dále vyvodit soubor doporučení pro tvorbu uživatelsky názorných kartografických děl. Tyto výsledky mají být zhodnoceny nejen v textu, ale také ve formě tabulek, grafů a vhodných grafických ukázek, např. nejvhodnější kompozice.

Odkazy

Kontakt

Vedoucí práce