Vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl

Metody a postupy

Prvním krokem v realizaci teoretické části bakalářské práce bylo studium současného stavu řešené problematiky. Byla provedena především rešerše literárních a internetových zdrojů, které se zabývají problematikou metody eye-trackingu a jejími aplikacemi. Dále byly nastudovány dostupné materiály týkající se konkrétního použití systému, specializovaného softwaru a statistických metod při vyhodnocení výsledků z testování. Nedílnou součástí byla rešerše týkající se uživatelského aspektu vnímání map a vymezení potřebných pojmů.

V rámci aplikační části práce byla hlavní použitou metodou pro testování uživatelského vnímání kartografických děl metoda eye-trackingu. Ta byla vyhodnocena jako nejvhodnější možná s ohledem na vymezené cíle práce.

Před samotným testováním bylo nejprve potřeba projít školením pro obsluhu a dodržování zásad pro práci s přístrojem RED250, který je používán na pracovišti Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Dále byly stanoveny aspekty uživatelského vnímání, které byly v rámci testování hodnoceny. Vybráno bylo zaměření na hodnocení kompozice kartografických děl, použité metody kartografického vyjádření a použité znakové klíče a v souladu s tím zhodnocení komplexně rušivých elementů.

Pomocí eye-trackingu byly uskutečněna celkem tři různá testování a v závěru práce byl realizován i internetový dotazník, který měl za cíl ověření získaných výsledků jinou metodou.

Odkazy

Kontakt

Vedoucí práce