Metody a použitá data

Zpracování diplomové práce je možné rozdělit do tří částí.

První je rešeršní část, která se zabývá studiemi a pracemi, které si vybraly kombinaci eye-tracking technologie a geografie či kartografie. Důležitým prvkem byla snaha o srovnání skupin uživatelů podle určitého aspektu, kterým se od sebe navzájem lišili.

Druhá část je již praktická, a spadají pod ni veškeré práce s daty, ať už se jednalo o nezbytné úpravy nebo prováděné analýzy. Na začátku byly zvolené experimenty, které posloužily jako zdroje a podklady dat.

Základem analýz dat z eye-trackingu byly dva zvolené přístupy. První je postaven na hodnocení podobnosti posloupnosti navštívených Areas of Interest (AOI) a druhý na srovnání trajektorií pohledů. V prvním případě je potřeba mít k dispozici AOI, na základě kterých lze pomocí takto navštívených míst vytvořit sekvence navštívených AOI, které se poté porovnávají a ve výsledku vizualizují dle podobnosti ve shluku. Druhý způsob hodnotí průběhy trajektorií, které vzniknou propojením zjištěných fixací, bodově je ohodnotí a po dalším zpracování je výstupem rozložení uživatelů do shluků srovnávající zmiňované trajektorie.

Hlavními prácemi tedy bylo vytvoření AOI pro všechny zkoumané mapy a vytvoření sekvencí, které charakterizují posloupnosti, kam směřoval pohled, pro jednotlivé uživatele, a získání dat o fixacích pohledů. Sekvence se po dalších úpravách nahrávaly do eyePatterns, kde docházelo k jejich analyzování a tvorbě shluků na základě podobností pohledů uživatelů na jednotlivé mapy. Fixace byly využity pro import do CommonGIS, kde byly také provedeny analýzy, ze kterých se získávaly podobnosti mezi trajektoriemi, respektive mezi respondenty. V závěru této části byly oba zmíněné postupy, kdy aplikace eyePatterns využívala data založená na AOI a program CommonGIS používal k porovnání fixace, a jejich výsledky srovnány.

Třetí a tedy poslední část je věnována vlastní interpretaci výstupů z provedených analýz a vytvoření úsudků plynoucích ze zjištěných faktů.