Závěr

Cílem diplomové práce byla analýza získaných dat z eye-tracking systému v rámci řešení kartografických úloh, nalezení segmentů svědčících o podobném postupu řešení úloh respondenty, tyto výsledky srovnat s dostupnými charakteristikami respondentů (muž/žena, kartograf/nekartograf) a na závěr interpretovat a vizualizovat.

Na začátku bylo potřeba zvolit vhodné testování, které byly dále používány. Z těchto experimentů se vybraly data, provedly se jejich nezbytné úpravy a využily se dále k analýzám. V této diplomové práci byly zvoleny 2 hlavní metody srovnávání, kdy se zaprvé porovnávají pomocí Route algoritmu podobnosti trajektorií pohledů uživatelů a zadruhé vytváří hodnocení pomocí Levenshteinovy vzdálenosti na základě podobnosti sekvencí písmen reprezentující pořadí navštívených AOI. Pro vizualizaci a interpretaci výsledků byla zvolen druhý přístup. Výsledkem analýz byly shluky, které rozložením prvků ve větvích vyjadřují jejich podobnost a barvou příslušnost k charakteristické skupině.

Ve výsledných shlucích byly hledány části nebo větve, kde se nacházela převaha nebo homogenní výskyt některé ze zkoumaných skupin. Takovéto shluky, ve kterých se projevily alespoň částečné podobnosti v řešení zadané úlohy příslušníky jedné ze skupin, byly objeveny a náležitě komentovány a graficky znázorněny. Z celkového pohledu se výsledky daly rozdělit do třech skupin, kde v první se nacházely shluky s minimálními rozdíly v podobnostech mezi skupinami, ve druhé se již objevily částečné podobnosti mezi respondenty stejné charakteristiky a v poslední skupině se již vymezily rozdílné postupy mezi srovnávanými skupinami.

Tyto výsledky potvrdily, že některé charakteristické skupiny uživatelů opravdu vykazují určité rozdíly při řešení kartografických úloh. Pro zaznamenání větších rozdílů mezi skupinami by bylo vhodné pro další zkoumání zvolit úlohy náročnější na kartografické myšlení, jelikož v takovém případě by se mohly více projevit rozdíly mezi experty – laiky a mohly by posloužit k získání hlubších poznatků o tom, jak mapy čtou jejich tvůrci a běžní uživatelé.