Výsledky

Hlavními hodnocenými výstupy práce byly shluky vytvořené v rámci aplikace eyePatterns. 41 shluků srovnávající muže se ženami a 41 shluků porovnání absolventů kartografie s neabsolventy. Během zkoumání shluků a hledání určitých zvýšených lokalizací uživatelů stejné skupiny bylo zjištěno, že by se daly výsledky rozdělit do 3 skupin. První, nejpočetnější skupina, obsahuje shluky, které nejsou z pohledu shlukování a nalezení podobnosti mezi uživateli významné, jelikož obsahuje malé rozdíly mezi skupinami. Druhá skupina obsahuje shluky, ve kterých lze nalézt jisté části, kde se nacházela převaha určité skupiny, ačkoliv ve zbývajících částech bylo rozmístění různorodé. Poslední a zároveň nejmenší skupina obsahuje shluky reprezentující takové postupy, které téměř lze označit jako charakteristické pro obě sledované skupiny respondentů.

Většina shluků nevykazovalo významné rozdíly, jelikož obě srovnávané skupiny vykazovaly podobný postup řešení úloh, přesto se v přibližně třetině případů podařilo identifikovat menší či větší rozdíly mezi porovnávanými skupinami. Při srovnání získaného množství výsledků v kategorii částečně podobných, lze nalézt větší počet takovýchto shluků při srovnání kartograf/nekartograf, oproti porovnávání respondentů dle pohlaví. Tudíž rozdělení expert – laik poskytlo více rozdílů než dělení dle pohlaví.

Z celkového pohledu na zjištěné výsledky lze potvrdit, že uživatelé čtou mapy rozdílnými způsoby a určité skupiny jsou specifické zvolenými postupy. Ať už se jedná o rozdíly mezi těmi, kteří mapy profesionálně tvoří, a těmi, jež jsou pasivními příjemci kartografických produktů, tak o odlišnosti danými geneticky či výchovou, které mohou odlišovat přístup žen a mužů k mapám a celkově problematice prostorové orientace.