BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Metody

Při vytváření této práce byly použity kognitivní dimenze, respektive dotazník, který z těchto dimenzí vychází. Dále pro srovnání předchozí metody bylo provedeno testování Eye – Tracking. Postup zpracování je uveden v diagramu.

Postup zpracování

Použitá data

K vlastnímu otestování pracovního prostředí, zkoumaných VPL komponent, byly autorem tohoto textu vytvořeny sady modelů a diagramů. Při tvorbě jednotlivých sad byla snaha autora o vyčerpání veškerých funkcí, nástrojů a dalších možností využití VPL komponenty. Aby tyto modely mohly plnit svou funkci, bylo třeba je naplnit vstupními daty. V případě VPL komponent primárně určených pro práci s vektorovými daty, bylo použito sady ArcČR 3.0 od společnosti ARCDATA Praha, s.r.o. VPL komponenty implementovány v produktech, určených pro zpracování rastrových dat, byly naplněny daty pro testování funkčnosti těchto produktů. Tyto data jsou zpravidla přiložena v instalačním balíčku produktů.

Dotazník kognitivních dimenzí v editovatelném formátu byl poskytnut jedním z autorů, panem Allanem F. Blackwellem z univerzity v Cambridge. S panem Blackwellem proběhla korespondence, v níž se kladně vyjádřil pro překlad dotazníku do češtiny. Korespondenci v kopii obdržel i druhý z autorů pan Thomas R. G. Green. Při překladu byly dodrženy veškeré požadavky autorů. Jednalo se o zachování formulací dimenzí z anglického originálu. Při překladu byla pouze upravena terminologie pro potřeby této bakalářské práce. Pro srovnání VPL komponent byla použita nejaktuálnější verze dotazníku z roku 2007.

Data pro analýzy Eye-Tracking byla naměřena a zpracována autorem práce. Tyto data byla pořízena na speciálním zařízení, určeném pro snímání pohybu zornice lidského oka. Přístup k tomuto zařízení autorovi umožnila Katedra geoinformatiky UPOL, která jej vlastní. Byly naměřeny dvě sady dat.

První sada byla naměřena v listopadu 2012. Jednalo se o testování VPL komponenty Workflow Designer v produktu Autodesk AutoCAD Map 3D 2012. Data byla měřena na studentech 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Geoinformatika, Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého. Test byl proveden v rámci výuky předmětu KGI/CAD - CAD. Měření druhé sady dat bylo provedeno v dubnu 2013. Proběhlo testování VPL komponenty ModelBuilder v produktu ESRI ArcGIS 10.0. Testu byli podrobeni studenti 2. ročníku bakalářského studijního oboru Geoinformatika a geografie, Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého. Test byl proveden v rámci výuky předmětu KGI/SKRI - Skriptování v GIS.

Použité programy

V rámci této práce byly srovnány VPL komponenty ve čtyřech GIS produktech. První dva z těchto produktů jsou primárně určeny pro zpracování vektorových dat a zbylé dva produkty jsou primárně určeny pro zpracování dat rastrových.

Vektorová data byla zpracovávána pomocí VPL komponent Workflow Designer a ModelBuilder. Workflow Designer byl implementovaný v produktu AutoCAD Map 3D 2012, který byl vyvinut společností Autodesk, v době kdy byla tato práce vytvářena, se jednalo o nejaktuálnější verzi. VPL komponenta ModelBuilder od společnosti ESRI, která je obsažena v produktu ArcGIS 10.0, úroveň licence ArcInfo. Během zpracovávání vyšla nová verze ArcGIS 10.1, byly změněny názvy licenčních úrovní. V případě této práce ArcInfo odpovídá, podle nového pojmenování, úrovni Advanced.

V případě zpracování rastrových dat byly srovnány VPL komponenty od společností Intergraph & Hexagon Group a Clark Labs. Od společnosti Intergraph & Hexagon Group byl srovnán produkt Erdas Imagine 9.3 s VPL komponentou Model Maker. Verze 9.3 byla použita, jelikož VPL komponenta Model Maker je totožná s komponentou ve verzi Erdas Foundation 2011. Produkt Idrisi 15 – The Andes Edition, patřící společnosti Clark Labs, obsahující komponentu Macro Modeler.

Data naměřená metodou Eye – Tracking byla zaznamenáma programy od společnosti SMI (SensoMotoric Instruments). Jednalo se o programy: iView X, Experiment Center a BeGaze. Výstupy a zpracování bylo následně provedeno v produktu OGAMA, který vyvinul Dr. Adrian Voßkühler, Freie Universität Berlin.

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci