BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Závěr

Výsledků práce je několik. Prvním výsledkem práce je překlad originálního dotazníku kognitivních dimenzí z angličtiny do češtiny. Přeložený dotazník bude zaslán dle domluvy zpět jednomu z autorů A. Blackwellovi. Druhým a hlavním výsledkem práce je vyplnění čtyř dotazníků pro čtyři vizuální programové komponenty. V této kapitole je uvedena kognitivní dimenze [ROLE] pro srovnávané VPL komponenty. Kompletní vyplněné dotazníky kognitivních dimenzí jsou k této práci přiloženy jako vázaná příloha. Dotazníky mají zodpovězeny všech šestnáct kognitivních dimenzí. U některých otázek dimenzí se může na první pohled zdát, že by tato otázka nemusela být vůbec řešena. Dimenze byly nakonec zodpovězeny všechny, jelikož autoři dotazníku vyžadují tento postup, a nepřejí si, aby byl dotazník jakkoliv modifikován. Jedná se hlavně o to, aby nebyly odstraňovány dílčí otázky v dimenzích nebo celá jedna dimenze. Autor této práce tedy dle požadavků Allana F. Blackwella a Thomase R. G. Greena vyplnil všechny dimenze a otázky v dotazníku kognitivních dimenzí.

Nejpodstatnějšími výstupy této práce jsou zpracované dotazníky kognitivních dimenzí pro srovnávané GIS produkty. Tyto dotazníky ve výsledku poukazují na nedostatky při práci ve VPL komponentách. V práci je prezentována kognitivní dimenze [ROLE]. Z této dimenze vzešly nedostatky grafických reprezentací prvků v jednotlivých VPL komponentách. Celkové srovnání s návrhy změn či drobných nedostatků VPL komponent je v přiložených dotaznících. Drobné návrhy na inovace VPL komponent jsou uvedeny v dimenzi [IMPR]. Dimenze [SECN] a její řešení vyvodily, že možnost vkládat popisky má pouze Model Maker a ModelBuilder. Možnost zákazu vykonání prvků umí pouze Workflow Designer. V komponentách Workflow Designer a Model Maker schází možnost nastavit barevnou výplň.

Dále bylo v rámci bakalářské práce provedeno testování metodou Eye – Tracking. Tato metoda poukázala na další fakt, kterým se kognitivní dimenze příliš nezabývají. Mimo technického zpracování a aplikace platformy HCI, je také velice podstatná zkušenost uživatelů s prací ve VPL komponentě. Pokud uživatelé příliš zkušeností nemají, na výsledcích se to zásadně projeví. Nicméně v obou testovaných skupinách se vyskytovali studenti převážně s průměrnými znalostmi komponent. Lze uvažovat o vyřazení odpovědí studentů, kteří evidentně měli slabé znalosti – špatné odpovědi a dlouhé časy odpovědí.

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci